Regulamin

REGULAMIN

 

Sklep Internetowy Jewish Museum Store działający pod adresem http://www.jewishmuseumstore.pl (dalej: „Sklep Internetowy Jewish Museum Store”) jest platformą prowadzoną przez:

WPG S. A.
ul. Janowskiego 11
02-784 Warszawa

e-mail: jms@museumstore.pl   

 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000419733. Kapitał zakładowy 200.000 PLN, Regon 141752080, NIP 9512281596 (dalej: „Spółka”).

 

 • 1 Warunki realizacji zamówienia

 

 1. Klientem Sklepu Internetowego Jewish Museum Store może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.jewishmuseumstore.pl. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się polecenia w karcie produktu „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.
 3. Klient aby złożyć zamówienie musi być zalogowany oraz podać: zamawiane produkty, adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz kupony rabatowe.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczeń podczas zakupów, sposobów dostawy, form płatności lub możliwości uzyskania kuponów rabatowych określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego Jewish Museum Store.
 5. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”, „ZALOGUJ SIĘ/PODAJ DANE”, „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, Spółka przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
 7. Przedmiot zamówienia dostarczony jest na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub odebrany osobiście w sklepie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez Spółkę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:
  a) w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – co najmniej trzykrotnie odmówił odbioru przesyłki kurierskiej;
  b) w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich.
 10. W przypadku nieopłacenia zamówionego towaru sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po 14 dniach od daty złożenia zamówienia.

 

Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może mieć miejsce po złożeniu przez Klienta kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry i odebraniu przesyłek z produktami składającymi się na te zamówienia.

 1. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia przez Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
 2. Jeśli część złożonego zamówienia nie może zostać zrealizowana, Spółka zaproponuje Klientowi:
  a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 3. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym Jewish Museum Store. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do konta.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 5. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego Jewish Museum Store, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie Jewish Museum Store błędnych cen, lub opisów produktów, oraz połączenia przez system informatyczny dwóch lub więcej kuponów rabatowych lub promocji, jeśli ich regulaminy nie przewidują takiej możliwości. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 8 poniżej.

 

 • 2 Ceny produktów

 

 1. Spółka zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego Jewish Museum Store i sprzedaje wyżej wymienione produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Jewish Museum Store zamieszczone przy produkcie zawierają podatek VAT, podawane są w polskich złotych oraz nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego Jewish Museum Store w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym Jewish Museum Store nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 • 3 Modyfikacja zamówienia

 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 9 poniżej.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego Jewish Museum Store w zakładce [Twoje Konto] lub kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

 

 • 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 

 1. Przedmioty zamówienia dostarczamy wyłącznie na terenie Polski. Zapłaty można dokonać:
  a)gotówką w przypadku odbioru zamówienia w sklepie Jewish Museum Store w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
  b) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Jewish Museum Store;
  c) przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę. Aktualnie są to: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic. Operatorem płatności jest Blue Media S.A. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez WPG S.A./Sklep Internetowy Jewish Museum Store przelewu na kwotę zakupów.
 1. Klient nie ma możliwości zapłacić za cześć zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być powiązana z rodzajem produktu lub/i miejscem odbioru zamówienia.
 2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego Jewish Museum Store lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów.
 3. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych.

 

 • 5 Czas realizacji zamówień

 

 1. Spółka zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego Jewish Museum Store przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do sklepu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN , ul. Anielewicza 6,00-157 Warszawa.
 3. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

 • Warunki i procedura składania reklamacji

 

 1. Spółka ponosi wobec Klienta odpowiedzialność jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną.
 2. Spółka nie odpowiada za niezgodności towaru z umową, gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien wiedzieć.
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia. W zaistniałym przypadku należy niezwłocznie zawiadomić Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
 2. Reklamację należy złożyć w firmie pisemnej na adres Jewish Museum Store ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa lub na adres e-mail jms@museumstore.pl.
 3. Spółka w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji). Zawiadomienie powinno zawierać opis stwierdzonej niezgodności towaru z umową oraz preferowany sposób załatwienia reklamacji tj.: naprawa, wymiana na nowy, zwrot świadczeń pieniężnych tj. ceny, kosztów wysyłki i kosztów odesłania towaru do Spółki.
 5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamacje należy odesłać na adres:

Jewish Museum Store

Sklep Internetowy

 1. Anielewicza 6

00-157 Warszawa

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 2. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Spółce wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 5. Podstawa reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie Produktu wynikające z ustawień monitora Klienta tj. barwa, kolor, odcienie, rozdzielczość. Klient w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących produktu zobowiązany jest zapytać o nie Spółkę poprzez formularz kontaktowy lub adres e-mailowy jms@museumstore.pl

 

 

 • Warunki gwarancji

 

 1. Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Spółka nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Spółka jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Spółki;
  b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z jego opisem.

 

 • Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta lub samodzielnie anulując zamówienie na stronie Jewish Museum Store.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  a) w sklepie w Muzeum Historii Żydów Polskich – podczas odbioru przesyłki;
  b) po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem. Wówczas zwracane produkty składające się na zamówienie należy odesłać na adres:

  Jewish Museum Store
  Sklep Internetowy
  ul. Anielewicza 6
  00-157 Warszawa
   
 3. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w polskich złotych. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.
 4. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, Klient (Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym Jewish Museum Store w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową ) ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Spółkę Jewish Museum Store Ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, e-mail: jms@museumstore.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał  informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Spółka zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Spółka została poinformowana przesz Klienta o jego decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na adres e-mail, nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Spółce wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 6. Dana rzecz powinna być odesłana lub przekazana na adres Jewish Museum Store ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Spółkę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

9) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11) rozpakowanych z fabrycznego opakowania maskotek, zabawek oraz gier planszowych.

 

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

.................................................

(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)

Jewish Museum Store

Ul. Anielewicza 6

00-157 Warszawa

e-mail: jms@museumstore.pl

 

Ja ................................. niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych  rzeczy  ......................................................................, numer oferty / paragonu …………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data zawarcia umowy / paragonu ..................................................

Data odbioru przesyłki ..................................................

 

Imię i nazwisko ......................................................

Adres ....................................................................

Data ………………………………………………………

Uwagi: .....................................................................................................................................

 

Podpis i data (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

 • 9 Zwrot należności Klientowi

 

 1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego przed jego realizacją
  b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w sklepie w Jewish Museum Store i było uprzednio opłacone z góry;
  d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Sposób zwrotu pieniędzy jest zależny od formy, za pomocą której Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie.
 3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta, jeśli zamówienie było opłacone:
  a) z góry za pomocą przelewu;
  b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5. Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności o których mowa w ust. 1 powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

 

 • 10 Dane osobowe

 

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Jewish Museum Store Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym Jewish Museum Store.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym Jewish Museum Store.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy Jewish Museum Store.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta jest WPG S. A. z siedzibą w Warszawie (02-784), przy ul. Janowskiego 11.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO
  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 7. Klienci Sklepu Internetowego Jewish Museum Store mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

 

 • 11 Newsletter

 

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego Jewish Museum Store.
 2. Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy Jewish Museum Store korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych o której mowa w § 10 ust. 3 powyżej.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez odznaczenie pola znajdującego się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter.

 

 • 12 Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep internetowy przy Muzeum Historii Żydów Polskich jest prowadzony przez firmę WPG S.A. Muzeum Historii Żydów Polskich nie ponosi prawnej odpowiedzialności za działalność sklepu internetowego, w tym za sprzedawane w nim produkty ani za treści umieszczone w serwisie internetowym sklepu internetowego
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego Jewish Museum Store nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego Jewish Museum Store nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Jewish Museum Store zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niej niezależnych.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją a rzeczywistym wyglądem produktu dostępnego w Sklepie Internetowym Jewish Museum Store wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego Jewish Museum Store używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 9. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Jewish Museum Store zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl